Z razvojem standardov kakovosti ter spletne aplikacije do povezanega podeželja

Projekt se osredotoča na prostor Istre, kjer je, kljub zelo dobrim potencialom za razvoj različnih oblik podeželskega turizma, ta panoga dokaj nerazvita. Razvoj podeželskega turizma bi znatno pripomogel k diverzifikaciji kmetij, spodbujanju lokalne ekonomije, novih delovnim mestom, privabljanju mladih na podeželje, krepitvi človeškega in socialnega kapitala, ohranjanju naravne in kulturne krajine ter dediščine.

Projekt je socialno-podjetniška ideja s ciljem povezovanja ponudnikov (ekološke kmetije, društva, zavarovana območja, nosilci kulturne dediščine) in razvoja inovativnih turističnih produktov ter ponudbe lokalnih pridelkov po načelih pravične trgovine. Ob tem gre za aktivacijo in razvoj podeželja, ki je zaradi svoje razdrobljenosti trenutno neizkoriščen potencial na trgu, z nizko dodano vrednostjo in brez dolgoročnih razvojnih ciljev.

Vsebina projekta je usmerjena v izdelavo poglobljene analize standardov kakovosti, analize okolja in vzpostavitve spletnega portala, ki bi omogočal enostavnejšo interakcijo med ponudbo in povpraševanjem.

Partnerji na projektu:

  • 2 pedagoška mentorja iz Univerze na Primorskem, FAMNIT: dr. Dunja Bandelj in dr. Branko Kavšek;
  • 1 delovni mentor iz gospodarstva: dr. Karmen Rodman (KonektOn) s sodelavci (Bojan Mevlja, Dane Podmenik in Urška Križman Vižintin);
  • 6 študentov: dva iz študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo FAMNIT, dva iz študijskega programa Informatika in računalništvo FAMNIT, in dva iz študijskega programa Turizem Turistica.

Izvedba: marec 2014 – september 2014

Projekt “Po kreativni poti do praktičnega znanja” je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3. štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije Po kreativni poti do praktičnega znanja. 

    TOP