Razvoj tržno vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana

Razvoj tržno vzdržnega poslovnega modela za Botanični vrt Sežana  je projekt, ki ga članice Univerze na Primorskem izvaja v okviru financiranja Po kreativni poti do znanja. Projekt povezuje Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), Fakulteto za management (FM),  Komunalno-stanovanjsko podjetje Sežana (KSP d.d.) in center poslovnih storitev KonektOn.

Botanični vrt Sežana je naravna vrednota državnega pomena, naravni spomenik lokalnega pomena in vrtnoarhitekturna dediščina, ki s prepletom zgodovinskega, kulturnega, arhitekturnega, hortikulturnega in krajinskega bogastva sodi med neprecenljive naravne in kulturne vrednote slovenskega prostora.

Projekta poteka v 5 korakih:

  1. Analiza obstoječega stanja – V prvem koraku je predvidena poglobitev v trenutni način upravljanja vrta, njegovo vzdrževanje in ohranjanje na naravoslovnem področju, na družboslovnem področju pa je predvidena analiza stanja na področju sodelovanja z različnimi turističnimi ponudniki, projekti in dejavnostmi s področja naravne in kulturne dediščine ter gospodarstva, pregled promocijskih in trženjskih aktivnosti vrta.
  2. Preučitev narave prostora s ciljem njegove nosilne sposobnosti – Analiza dobrih praks koriščenja tovrstnih okolij, ki imajo posebne naravovarstvene in/ali kulturnovarstvene zahteve, je usmerjena v določitev zmogljivosti Botaničnega vrta v Sežani, ki bi še zagotavljale primerno varovanje naravne in kulturne dediščine.
  3. Analiza trga – Tretji korak je namenjen analizi trga na segmentu specifičnih dogodkov, ki jih želi KSP d.d. v prihodnje lansirati in okrepiti. Analiza bo osvetlila priložnosti na področju povezovanja s ponudniki komplementarnih storitev in organizacijami, ki bi s sodelovanjem učinkoviteje sledile sodobnim trendom interpretacije naravne in kulturne dediščine.
  4. Oblikovanje kreativnih predlogov izkoriščenosti prostora – S tehnikami kreativnega razmišljanja bomo identificirali predloge produktov, ki bi v okviru poslovnega modela poskrbeli za dodatne prihodke upravljavca Botaničnega vrta, hkrati pa upoštevali nosilne sposobnosti okolja.
  5. Izdelava tržno vzdržnega poslovnega modela – Gre za zaključni korak projekta, z jasno določenimi prioritetnimi razvojnimi možnostmi za doseganje tržne vrednosti. Poslovni model bo vključeval tudi identifikacijo ciljnih skupin KSP d.d. ter tržno-komunikacijskih kanalov in načrta trženja.

Pri projektu sodeluje 8 študentov (3 študentje FAMNIT in 5 študentov FM), 2 pedagoška mentorja in 2 delovna mentorja.

Izvajanje projekta: marec 2017 – julij 2017

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

17-02-16-konekton-po-kreativni-poti-do-znanja-2017